Onkologie

Vysoké riziko
  Terapie bisfosfonáty nebo denosumabem
Střední riziko
  CHT s vysokým rizikem rozvoje FN (>20 %) *

  CHT se středním rizikem rozvoje FN (10-20 %) a přítomností dalších rizikových faktorů ze strany pacienta či souvisejících s protinádorovou léčbou, zvyšující riziko vzniku FN či její komplikovaný průběh*

  Rizikové faktory:
 • přítomnost závažných interních komorbidit
 • věk ≥ 65 let
 • špatný nutriční stav pacienta
 • nádorová infiltrace kostní dřeně
 • předchozí RT na rozsáhlou část osového skeletu
 • primární imunodefekt
 • předléčenost
 • nedostatečná compliance pacienta
 • předchozí epizoda FN
 • konkomitantní radioterapie
Nízké riziko
  CHT s nízkým rizikem rozvoje FN (< 10 %) při přítomnosti RF
Problematika radioterapie v orofaciální oblasti a hematologických malignit je zpracována samostatně

* riziko vzniku FN určí na základě zvolené terapie a stavu pacienta a odesílající onkolog, např. dle:

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf

CHT - chemoterapie
FN - febrilní neutropenie
RF - rizikové faktory